Nacházíte se: ZŠ Lingua - Základní škola - Logopedie, dyslektická ambulantní poradna

Logopedie, dyslektická ambulantní poradna

Dyslektická ambulantní poradna

Na naší škole pracuje dyslektická ambulantní poradna (DAP) pod vedením speciální pedagožky Mgr. Hany Ženklové. Ta je určena žákům se specifickými poruchami učení (SPU). K nejčastějším SPU patří dyslexie- porucha čtení, dysortografie – porucha pravopisu, dysgrafie – obtíže při zvládání grafické složky jazyka. Péče je věnována také dětem s ADD a ADHD.

Při reedukaci je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, pracuje se v malých skupinách. K nápravě se využívá specifických metod a pomůcek (bzučák, čtecí okénka, tvrdá a měkká kostka, učebnice a pracovní listy určené dětem s SPU, hry pro rozvoj sluchu, zraku, paměti, pozornosti, počítačový program …)

Individuální i skupinová logopedická péče

Ve škole má tradici i logopedická péče. Kvalifikovaná logopedka (Mgr. H. Ženklová) a  logopedická asistentka (Mgr. S. Ptáčková) se věnuje dětem s poruchami řeči (nejčastěji dyslalie).
Logopedickou prevencí se zabýváme již při nástupu dětí do MŠ Sovička a Puštík a dále při zápisu do první třídy. Na začátku školního roku je provedena v MŠ i prvním třídě depistáž, aby byly včas odhaleny poruchy komunikace u dětí. Spolupracujeme s rodiči a dalšími odborníky.

Dětem je sestaven individuální logopedický plán a docházejí jednou týdně na individuální terapii.  Řečová výchova prolíná celý program MŠ.

 

Důležité kontakty

 • Speciálně pedagogické centrum Litoměřice: 416 734 011 
 • Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice: 416 733 015, http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice#pracovní-tým

 

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová