Nacházíte se: ZŠ Lingua - O nás - Výuka jazyků

Výuka jazyků

Na základní škole Lingua Universal vyučujeme dva hlavní cizí jazyky: německý a anglický jazyk. V rámci volnočasových aktivit mají žáci možnost navštěvovat kroužky dalších cizích jazyků dle zájmu a nabídky: francouzský jazyk,ruský jazyk, atd..

Výbornou jazykovou vybavenost našich žáků dokládají nejen jejich pravidelné úspěchy na jazykových olympiádách, ale i skutečnost, že jsou někteří z nich schopni již v osmé třídě získat certifikát z anglického jazyka úrovně B1 evropského referenčního rámce, což odpovídá očekávané úrovni maturanta z anglického jazyka.

Pedagogický tým:

Anglický jazyk: Alena Hrnčířová (vedoucí výuky AJ), Bc. Kateřina Čechová, Mgr. Jitka Modrová, Mgr. Iva Brožková

Německý jazyk: Mgr. Gabriela Hamerská (vedoucí výuky NJ), Bc. Annemarie Kuřeová, Mgr. Lenka Hrabánková, Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová

 
První cizí jazyk  vyučujeme od 1. třídy v časové dotaci 3 hodiny týdně, ve druhé a třetí třídě 4 hodiny týdně a od čtvrté třídy opět 3 hodiny týdně. Od páté třídy mají žáci navíc jednou týdně hodinu konverzace s rodilým mluvčím, kde prohlubují probíraná témata.V současné době na naší škole vyučují rodilí mluvčí Andre Schmahl pro německý jazyk a Jason Wangle pro jazyk anglický.

Od čtvrté třídy přibírají žáci druhý cizí jazyk v časové dotaci dvě hodiny týdně na prvním stupni a tři hodiny týdně na druhém stupni. 

Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 10 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s vyučujícím. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je využito výhod skupinové výuky.

Malé děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci.

Pro žáky jsme vybrali tyto učebnice:

Pro výuku anglického jazyka: Set Sail 1,2 (Express publishing), New Sky 1-3 (Longman), Real Life (Pearson)

  
 
Pro výuku německého jazyka: Zauberbuch 0,1 (Eli), Planetino 1-3 (Hueber), Genial Click A1,-B1 (Klett)  

  

Škola pořádá během roku řadu jazykových aktivit :

 • Výjezdy do zahraničí: Velká Británie, Německo
 • Spolupráce se základní školou Diesterweg Grundschule Pirna
 • Společné projekty a pobyty se zahraničními studenty a to v ČR i v zahraničí
 • Příprava na Cambridgské zkoušky ESOL examinations z anglického jazyka úrovně A2
 • Příprava na zkoušky z německého jazyka Goethe -  Zertifikat, Fit in Deutsch A1, A2 -  Naše škola je zároveň zkouškovým centrem Geethe institutu.

Výsledky olympiád :

Anglický jazyk:

Altantamir Ninjin  (8.+9. tř.) 1.místo  okresní kolo (2016)

Tess Melenová (5. tř.)  3. místo  (2017)

 Nikol Zelená  (9. tř.)  12. místo (2017)

Cambridgeská zkouška KET

Naši žáci 8. a 9. ročníku úspěšně složily v roce 2017 Cambridgeskou zkoušku KET. Většina žáků má zkoušku úrovně B1. Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu cizího jazyka.

I v letošním roce se žáci 8 třídy od září připravují na zvládnutí Cambridgeské zkoušky KET. Zkouška se bude skládat z písemné části /gramatiky a slovní zásoby/, čtení s porozuměním, poslechu a ústní části.

Zkouška se bude konat koncem května 2018 v Praze na Britské radě.

 

Německý jazyk:

Eliška Mouková (8.+9.tř) 2. místo okresní kolo (2016)

Albína Ardelánová  (9. tř.)  2. místo (2017)

Adéla Hamerská (9. tř.)  4. místo (2017)

Goethe Zertifikat - Fit in Deutsch A1, A2

 • školní rok 2017/2018 

K dalším úspěšným žákům na naší škole patří také ti odvážní, kteří se nebáli a zvládli veškerá úskalí, která jim připravily mezinárodní zkoušky z němčiny. Tyto zkoušky úspěšně složili a my jim ještě jednou gratulujeme JJJJ

 

A1 Kateřina Procházková, Ondřej Pour, Sylvie Myslíková, Nela Tvrzníková, Kateřina Hrstková

A2 Filip Bizzari

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová