Nacházíte se: ZŠ Lingua - O nás - Preventivní tým

Preventivní tým

Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem průběžně po celý školní rok.

Preventivní tým pracuje ve složení:

školní metodik prevence                   Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová             frycova@zslingua.cz

výchovný poradce                             Mgr. Jitka Modrová                                  modrova@zslingua.cz

výchovný/kariérový/ poradce            Mgr. Irena Tvrzníková                              tvrznikova@zslingua.cz

speciální pedagog                            Mgr. Hana Ženklová                                 zenklova@zslingua.cz

vedení školy                                     Ing. Blanka Ježková                                 jezkova@zslingua.cz

Školní metodik prevence  je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské, koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu, zaměřuje se především na prevenci rizikového chování žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.),  zajišťuje realizaci různých aktivit jako např. besed odborníků, exkurzí, přednášek nebo skupinových činností žáků, spolupracuje především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. Rovněž realizuje dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.

Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy a s učiteli v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy, spolupracuje s třídními učiteli v oblasti diagnostické činnosti u žáků, kteří vyžadují zvýšenou pozornost z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů, provádí diagnostickou činnost u problémových žáků nebo třídních kolektivů ( ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence, vedením školy, popř. pracovníkem poradny), zajišťuje poradenskou intervenci učitelům, žákům, zákonným zástupcům, vede individuální konzultace se zákonnými zástupci při řešení výchovných a vzdělávacích problémů ve spolupráci s učiteli, vedením školy.

Karierový poradce provádí šetření k volbě povolání, realizuje informativní schůzky k přijímacímu řízení pro žáky a jejich zákonné zástupce, nabízí informační a poradenskou pomoc pro žáky a jejich zákonné zástupce při volbě povolání, zveřejňuje dostupné  informační materiály k volbě povolání, zajišťuje účast žáků na burze škol - Škola v Litoměřicích, pomáhá žákům s administrací, vyplňováním přihlášek a kontroluje vyplněné údaje.

Speciální pedegog provádí diagnostickou činnost u žáků s výukovými obtížemi, zprostředkovává vyšetření a kontrolní šetření žáků s SVP ve spolupráci se zákonnými zastupci, vede databázi integrovaných žáků šetřených v PPP, SPC či jiných odborných zařízení, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zajišťuje metodickou pomoc při zpracování IVP,  ve spolupráci s třídními učiteli sleduje vzdělávání integrovaných žáků, plnění a vyhodnocování IVP. Dále vede dyslektickou a logopedickou poradnu, zajišťuje kompenzační a učební pomůcky pro tyto poradny.

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová