Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Financování školy

Financování školy

Financování soukromých škol upravuje vedle školského zákona i samostatný zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Soukromé školy a školská zařízení dostávají dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů. Dotace je určena na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a na financování běžných provozních neinvestičních výdajů.

Normativy pro soukromé školy podle jednotlivých oborů a forem vzdělávání, délky provozu a velikosti školy každoročně stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě zákona o poskytování dotací soukromým školám. Dále jsou stanoveny příplatky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní podmínkou pro poskytnutí 100% dotace ze strany MŠMT je aby škola prošla inspekční kontrolou s dobrou zprávou bez výhrad a každoročně dokládala způsoby hospodaření se státní dotací.

Investiční výdaje soukromé školy hradí škola sama a to z peněz získaných z vybraného školného. Školné činí 1500 Kč měsíčně. 

Snížení úplaty za školné

Pokud školu navštěvují sourozenci, činí školné za staršího 7 000 Kč (tj. 700 Kč/měsíčně), za mladšího zůstává školné zachováno ve výši 15 000 Kč. V případě dalších sourozenců je školné odstupňováno následovně: nejmladší obvyklé školné 15 000 Kč, druhý nejmladší sourozenec 7 000 Kč, ostatní starší sourozenci po 5 000 Kč.

Slevu školného mohou získat žáci dosahující nízké absence a studijního průměru 1,1. O přiznání a výši slevy bude rozhodnuto vždy na pedagogické radě školy, kde bude na návrh třídního učitele vybrán jeden popřípadě více žáků splňující daná kritéria pro získání této slevy.

Škola poskytuje slevu školného rodinám, ve kterých dojde ke zhoršení sociální situace. V tomto případě je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit žádost, ve které uvede důvody potřebnosti této slevy. Žádost si lze vyzvednou v sekretariátu školy. Sleva je poskytována pouze na konkrétní školní rok, na nový nadcházející školní rok je nutné žádost vyplnit znovu. Maximální výše slevy je 70% školného.

Možnost prospěchového či sociálního stipendia se řeší vždy na aktuální školní rok na základě žádosti podané nejpozději do konce září aktuálního školního roku a po individuálním jednání.

Sponzoring

Naši školu se neustále snažíme vylepšovat modernizovat její vybavení a zajišťovat nové výukové pomůcky. Vzhledem k tomu že provozní náklady neustále rostou, ale my nechceme zvedat výši školného, nám to však jde pomalu. Velice si proto vážíme jakékoli pomoci a to jak ve formě finančních darů zaměřených na podpoření konkrétního projektu, tak i darů hmotných, které nám pomohou ušetřit finance a převést tna některý z dlouhodobých projektů. O způsobu využití Vámi darovaných financích Vás vždy budeme informovat.

Obvyklé formy sponzoringu:

 • Papírenské zboží (papíry, lepidla, pastelky, tempery, štětce,.....)
 • Řemeslné práce 
 • Zahradnické práce
 • Nabízení bezplatných či pouze částečně hrazených seminářů, workshopů pro žáky/pedagogy/rodiče
 • Účelový sponzoring třídy (výlet, exkurze, pomůcky,....)
 • Finanční sponzorský dar, učelový/neúčelový (KB 19-5908910277/0100)

Vzor sponzorské smlouvy: Sponzorská smlouva

Účelové sponzorské dary: 

Projekt 1: VS 111

Oprava toalet pro žáky. Mezi další dlouhodobé plány patří investice do rekonstrukce toalet.

Projekt 2: VS 222

Školní dvůr: nové prvky na hřiště, oprava a údržba stávajících prvků, vybudování plůtku, který by oddělil parkovací část hřiště od části herní.

Projekt 3: VS 333

Řešení parkovací situace na školním dvoře: oprava příjezdové komunikace, doplnění venkovního osvětlení, nástřik vodorovného dopravního značení vyznačujícího místa pohybu aut a pěších, uzamykatelná parkovací místa, která omezí pohyb neoprávněných osob.


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová