Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Logopedie,předměty speciálně pedagogické péče

Logopedie,předměty speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

Dětem se stanovenými podpůrnými opatřeními se věnují aprobovaní učitelé v časové dotaci doporučené ŠPZ.  Hodina je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. nejčastěji to je dyslexie - porucha čtení, dysortografie – porucha pravopisu, dysgrafie – obtíže při zvládání grafické složky jazyka. Péče je věnována také dětem s ADD a ADHD.

Při reedukaci je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, pracuje se v malých skupinách. K nápravě se využívá specifických metod a pomůcek (bzučák, čtecí okénka, tvrdá a měkká kostka, učebnice a pracovní listy určené dětem s SPU, hry pro rozvoj sluchu, zraku, paměti, pozornosti, počítačový program …)

Individuální i skupinová logopedická péče

Ve škole má tradici i logopedická péče. Škola úzce spolupracuje s SPC Litoměřice a má proškolených několik logopedických asistententek  (Mgr. S. Ptáčková, V. Růžičková a Mgr. I. Brožková), které se věnují dětem s poruchami řeči (nejčastěji dyslalie).
Logopedickou prevencí se zabýváme již při nástupu dětí do MŠ Sovička a Puštík a dále při zápisu do první třídy. Na začátku školního roku je provedena v MŠ i prvním třídě depistáž, aby byly včas odhaleny poruchy komunikace u dětí. Spolupracujeme s rodiči a dalšími odborníky.

Dětem je sestaven individuální logopedický plán a docházejí na individuální terapii.  Řečová výchova prolíná celý program MŠ.

 

Důležité kontakty

 • Speciálně pedagogické centrum Litoměřice: 416 734 011 
 • Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice: 416 733 015, http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice#pracovní-tým

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová