Školská rada


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky. Volební řád školské rady je uveden v Dokumentech a odkazech.

Úkoly školské rady


 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád školské rady


při škole Lingua Universal, soukromé ZŠ a MŠ s.r.o., se sídlem Sovova 2, Litoměřice 412 01

Článek 1

Působnost školské rady

Školská rada (ŠR) je zřízena a vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volba členů ŠR se koná na základě volebního řádu, vydaného zřizovatelem. Volební řád je součástí jednacího řádu školské rady.

Článek 2

Příprava zasedání školské rady

 1. Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
 2. V případě potřeby svolá předseda zasedání ŠR kdykoliv.
Článek 3

Program zasedání školské rady

 1. Program zasedání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností daných ust. § 168 odst. 1 školského zákona, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.
 2. Navrhovaný program zasedání školské rady se zasílá členům školské rady společně s pozvánkou na její zasedání.
 3. Program každého zasedání školské rady schvaluje školská rada na začátku příslušného zasedání. V odůvodněných případech může školská rada zahrnout do programu svého zasedání i projednání bodů, které nebyly obsaženy v návrhu programu rozeslaném s pozvánkou na příslušné zasedání; návrh na zařazení takových bodů do programu zasedání školské rady je oprávněn podat každý člen školské rady.
Článek 4

Zasedání školské rady

 1. Zasedání školské rady jsou neveřejná.
 2. Průběh zasedání školské rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání školské rady jiný pověřený člen (dále jen „předsedající“).
 3. Školská rada si vyhrazuje právo přizvat na své zasedání jako hosta ředitele školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.
 4. Předseda školské rady je oprávněn pozvat na zasedání školské rady jako hosty další osoby. Nebrání-li tomu závažné důvody, přizve předseda na zasedání školské rady jako hosta osobu, o jejíž přizvání požádal některý ze členů školské rady. Školská rada má právo hlasováním na návrh kteréhokoliv z přítomných členů školské rady rozhodnout o tom, že navrhovaný host bude přizván.
 5. Zasedání školské rady probíhá podle schváleného programu.
Článek 5

Pravomoci školské rady

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování:

 • svého jednacího řádu a jeho změn
 • návrhů školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
 • výroční zprávy o činnosti školy
 • školního řádu a jeho změn
 • pravidel pro hodnocení výsledků žáků
 • návrhu rozpočtu školy na další rok
 • vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření
Článek 6

Organizační záležitosti

 1. Z jednání školské rady pořizuje schválený zapisovatel zápis. V zápise se uvede počet přítomných členů školské rady, jmenovitě omluvení členové školské rady, schválený program, průběh projednání a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou podle možností podkladové materiály a originální listina přítomných.
 2. Písemný zápis podepisuje předseda školské rady a zapisovatel.
 3. Zápis ze zasedání školské rady musí být pořízen do 10 dnů od jejího konání.
 4. Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy.
 5. Originál zápisu ze zasedání školské rady je založen u ředitele školy, kopie zápisu se ukládá do složky zápisů ze zasedání školské rady, který vede zapisovatel a který musí být k dispozici pro každé zasedání školské rady.
 6. Ředitel školy zajistí, aby byl zápis z každého zasedání školské rady zaslán zřizovateli a zveřejněn v elektronické formě způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy).
Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 18. 1. 2016

V Litoměřicích dne 18. 1. 2016

předsedkyně ŠR Mgr. Simona Aichlerová

Členové školské radyZástupci rodičů:

Ing. Marek Malina

Mgr. Romana Marková

Zástupci pedagogů:

Mgr. Irena Tvrzníková

Ing. Simona Červená

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Jaroslav Ježek

Předsedkyně:

Mgr. Simona Aichlerová