Školní poradenské pracoviště


Jsme tu pro vás

Nabízíme poradensko-psychologické služby vám i vašim dětem. Obraťte se na nás, pokud potřebujete radu nebo pomoc.


medailonek Vošahlíková

Mgr. Jarmila Vošahlíková

výchovná poradkyně

Telefon: 735 751 837
E-mail: vosahlikova@zslingua.cz


medailonek Hříbal

Mgr. Ondřej Hříbal

školní metodik prevence

Telefon: 703 143 531
E-mail: hribal@zslingua.cz


medailonek Tvrzníková

Mgr. Irena Tvrzníková

kariérová poradkyně

Telefon: 735 751 835
E-mail: tvrznikova@zslingua.cz


Výchovný poradce:
 • spolupracuje s vedením školy a s učiteli v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy,
 • spolupracuje s třídními učiteli v oblasti diagnostické činnosti u žáků, kteří vyžadují zvýšenou pozornost z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů,
 • provádí diagnostickou činnost u problémových žáků nebo třídních kolektivů (ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence, vedením školy, popř. pracovníkem poradny),
 • zajišťuje poradenskou intervenci učitelům, žákům, zákonným zástupcům, vede individuální konzultace se zákonnými zástupci při řešení výchovných a vzdělávacích problémů ve spolupráci s učiteli, vedením školy.
Školní metodik prevence:
 • je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování,
 • vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské,
 • koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu,
 • zaměřuje se na prevenci rizikového chování žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.),
 • zajišťuje realizaci různých aktivit jako např. besed odborníků, exkurzí, přednášek nebo skupinových činností žáků,
 • spolupracuje především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci,
 • realizuje dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.
Kariérový poradce:
 • provádí šetření k volbě povolání,
 • realizuje informativní schůzky k přijímacímu řízení pro žáky a jejich zákonné zástupce,
 • nabízí informační a poradenskou pomoc pro žáky a jejich zákonné zástupce při volbě povolání,
 • zveřejňuje dostupné informační materiály k volbě povolání,
 • zajišťuje účast žáků na výstavě škol - Škola v Litoměřicích,
 • pomáhá žákům s administrací, vyplňováním přihlášek a kontroluje vyplněné údaje.

Chcete si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkuste zavolat na Rodičovskou linku
 

Rodičovská linka
606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz