Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Poskytování informací

Poskytování informací

K poskytování informací o škole (v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím) je oprávněna ředitelka školy.

Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.
Ředitel školy je povinen zveřejnit informace.

 • informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy, vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy,
 • jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení,
 • údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat,
 • postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,  postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace,
 • přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí,

 

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • v sekretariátu školy, na úřední desce školy
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci (třídní schůzky),
 • na internetových stránkách školy: www.zslingua.cz,
 • prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy.

Informace Vám poskytnou tito pracovníci školy:

Ing. Blanka Ježková, ředitelka

telefon: 731 180 789

e-mail: jezkova@zslingua.cz

Kateřina Buková, administrativní pracovnice

telefon: 739 036 333

e-mail: bukova@zslingua.cz

 

Sekretariát školy: e-mail: info@zslingua.cz,  telefon: 416 733 690

Mgr. Irena Tvrzníková zástupce ředitelky  pro I. a II. stupeň

telefon: 735 751 835                      

e-mail: tvrznikova@zslingua.cz

 

Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

Škola neposkytne informaci, která

 • vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby, je označena za obchodní tajemství,
 • byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, se  týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví.
 • Ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová