Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Preventivní tým

Preventivní tým

Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem průběžně po celý školní rok.

Školní poradenské pracoviště
- ředitelka školy Ing. B. Ježková jezkova@zslingua.cz
- výchovný poradce Mgr.J.Vošahlíková vosahlikova@zslingua.cz
- metodik prevence Mgr. O. Hříbal hribal@zslingua.cz
- speciální pedagog, logoped  Mgr. H. Ženklová zenklova@zslingua.cz
- kariérový poradce Mgr. I.Tvrzníková tvrznikova@zslingua.cz
- školní psycholog Mgr. I. Sobotka sobotkai@email.cz

Školní metodik prevence  je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské, koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu, zaměřuje se především na prevenci rizikového chování žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.),  zajišťuje realizaci různých aktivit jako např. besed odborníků, exkurzí, přednášek nebo skupinových činností žáků, spolupracuje především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. Rovněž realizuje dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.

 

Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy a s učiteli v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy, spolupracuje s třídními učiteli v oblasti diagnostické činnosti u žáků, kteří vyžadují zvýšenou pozornost z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů, provádí diagnostickou činnost u problémových žáků nebo třídních kolektivů ( ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence, vedením školy, popř. pracovníkem poradny), zajišťuje poradenskou intervenci učitelům, žákům, zákonným zástupcům, vede individuální konzultace se zákonnými zástupci při řešení výchovných a vzdělávacích problémů ve spolupráci s učiteli, vedením školy.

Karierový poradce provádí šetření k volbě povolání, realizuje informativní schůzky k přijímacímu řízení pro žáky a jejich zákonné zástupce, nabízí informační a poradenskou pomoc pro žáky a jejich zákonné zástupce při volbě povolání, zveřejňuje dostupné  informační materiály k volbě povolání, zajišťuje účast žáků na burze škol - Škola v Litoměřicích, pomáhá žákům s administrací, vyplňováním přihlášek a kontroluje vyplněné údaje.

Speciální pedagog provádí diagnostickou činnost u žáků s výukovými obtížemi, zprostředkovává vyšetření a kontrolní šetření žáků s SVP ve spolupráci se zákonnými zastupci, vede databázi integrovaných žáků šetřených v PPP, SPC či jiných odborných zařízení, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zajišťuje metodickou pomoc při zpracování IVP,  ve spolupráci s třídními učiteli sleduje vzdělávání integrovaných žáků, plnění a vyhodnocování IVP. Dále vede dyslektickou a logopedickou poradnu, zajišťuje kompenzační a učební pomůcky pro tyto poradny.


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová