Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Školská rada

Školská rada

Činnost školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky. Volební řád školské rady je uveden v Dokumentech ke stažení.

Úkoly školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád školské rady

při škole Lingua Universal, soukromé ZŠ a MŠ s.r.o., se sídlem Sovova 2, Litoměřice 412 01

Článek 1

Působnost školské rady

Školská rada (ŠR) je zřízena a vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volba členů ŠR se koná na základě volebního řádu, vydaného zřizovatelem. Volební řád je součástí jednacího řádu školské rady.

Článek 2

Příprava zasedání školské rady

1. Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

2. V případě potřeby svolá předseda zasedání ŠR kdykoliv.

Článek 3

Program zasedání školské rady

1. Program zasedání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností daných ust. § 168 odst. 1 školského zákona, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

2. Navrhovaný program zasedání školské rady se zasílá členům školské rady společně s pozvánkou na její zasedání.

3. Program každého zasedání školské rady schvaluje školská rada na začátku příslušného zasedání. V odůvodněných případech může školská rada zahrnout do programu svého zasedání i projednání bodů, které nebyly obsaženy v návrhu programu rozeslaném s pozvánkou na příslušné zasedání; návrh na zařazení takových bodů do programu zasedání školské rady je oprávněn podat každý člen školské rady.

Článek 4

Zasedání školské rady

1. Zasedání školské rady jsou neveřejná.

2. Průběh zasedání školské rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání školské rady jiný pověřený člen (dále jen„předsedající“).

3. Školská rada si vyhrazuje právo přizvat na své zasedání jako hosta ředitele školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

4. Předseda školské rady je oprávněn pozvat na zasedání školské rady jako hosty další osoby. Nebrání-li tomu závažné důvody, přizve předseda na zasedání školské rady jako hosta osobu, o jejíž přizvání požádal některý ze členů školské rady. Školská rada má právo hlasováním na návrh kteréhokoliv z přítomných členů školské rady rozhodnout o tom, že navrhovaný host bude přizván.

5. Zasedání školské rady probíhá podle schváleného programu.

Článek 5

Pravomoci školské rady

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování:

– svého jednacího řádu a jeho změn

– návrhů školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování

– výroční zprávy o činnosti školy

– školního řádu a jeho změn

– pravidel pro hodnocení výsledků žáků

– návrhu rozpočtu školy na další rok

-vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření

Organizační záležitosti

1. Z jednání školské rady pořizuje schválený zapisovatel zápis. V zápise se uvede počet přítomných členů školské rady, jmenovitě omluvení členové školské rady, schválený program, průběh projednání a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou podle možností podkladové materiály a originální listina přítomných.

2. Písemný zápis podepisuje předseda školské rady a zapisovatel.

3. Zápis ze zasedání školské rady musí být pořízen do 10 dnů od jejího konání.

4. Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy.

5. Originál zápisu ze zasedání školské rady je založen u ředitele školy, kopie zápisu se ukládá do složky zápisů ze zasedání školské rady, který vede zapisovatel a který musí být k dispozici pro každé zasedání školské rady.

6. Ředitel školy zajistí, aby byl zápis z každého zasedání školské rady zaslán zřizovateli a zveřejněn v elektronické formě způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy).

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 18.1.2016

V Litoměřicích dne 18.1.2016

předsedkyně ŠR Mgr. Simona Aichlerová

Členové školské rady pro období 2018 - 2021

Zástupci rodičů:

Ing. Martina Holá

Petr Kohn

Zástupci pedagogů:

Mgr. Irena Tvrzníková

Petra Mašíková

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Gabriela Hamerská

Předsedkyně:

Mgr. Simona Aichlerová

 

Zápis z jednání školské rady dne 28.1.2019


 

Přítomní členové:

Ing. Martina Holá, Mgr. Irena Tvrzníková, Petra Mašíková, Gabriela Hamerská

Ing. Blanka Ježková, Mgr. Blanka Ježková – jako hosté


 

Program jednání:

1. Výsledky voleb pro období 2018 – 2021

2. Úprava ceny školného od příštího školního roku

3. Připomínky rodičů


 

1. Předsedkyně rady seznámila přítomné s průběhem a výsledky voleb do školské rady.

   Volby proběhly řádně a zúčastnilo se jich cca 60% rodičů.

   Za zástupce rodičů byli zvoleni: Ing Martina Holá, Petr Kohn

   Za zástupce pedagogů byly zvoleny: Mgr. Irena Tvrzníková, Petra Mašíková

   Za zřizovatele byla zvolena: Mgr. Gabriela Hamerská


 

2. Cena školného se od příštího školního roku zvýší na 1500 Kč měsíčně. Slevy na sourozence jsou beze změny dle stávající smlouvy 700 a 500 Kč. Škola začne od    nového školního roku zavádět clil ve výuce odborných předmětů.


 

3. Připomínky ze strany zástupce rodičů jsou následující:

Údržba a dovybavení školního dvora zatěžuje rozpočet školy. Proč finančně nepomáhá město, které je vlastníkem těchto prostor?

    

Paní ředitelka seznámila přítomné s plánem následných prací na školním dvoře.

Dvůr je smluvně v pronájmu školy, škola za plochu dvora neplatí nájem, zajišťuje však na své náklady jeho údržbu. Hřiště je veřejné. V první fázi město investovalo do vybudování stávajícího štěrkového hřiště. V rámci odpočtu nájmu a participativního rozpočtu škola dostala na vybudování hřiště v roce 2018  500 000 Kč. Škola považuje za nutné, aby v blízkosti školy bylo klidné místo pro odpolední odpočinek dětí, a proto se rozhodla, i za cenu využití vlastních financí, do hřiště investovat.


 

Nefunkčnost závory na školním dvoře

Škola řeší problém, že řemeslník objednaný na práci nakonec odmítl a náhradní řemeslník v současné době nemá kapacitu. Od 4.2. bude závora ovládána provizorně manuálně paní správcovou Blínovou.


 

Nedostatečný úklid dvora

Škola čtvrtletně objednává na údržbu dvora technické služby, v mezidobí dvůr udržuje správcová. V současné době není dostatečná personální kapacita na pravidelnější úklid. Škola bude na schůzce s městem řešit jak úklid dvora, tak údržbu hřiště.


 

Časté střídání učitelů na matematiku na 2. stupni

Jednalo se o jeden školní rok po odchodu paní učitelky Součkové, škola vždy zajistila kvalifikované pedagogy s aprobací, bohužel však nedošlo mezi školou a pedagogy k souznění ohledně formy výuky. V tuto chvíli je situace stabilizovaná, výuka je kvalitně zajištěna.


 

Výuka AJ novou paní učitelkou

Nově přijatá paní učitelka pracuje pod vedením uvádějící učitelky A.Hrnčířové, která provádí pravidelné hospitace, s prací paní učitelky je velmi spokojená. Paní učitelka se nadále sebevzdělává a navštěvuje kurzy DVPP v oblasti jazykových věd.


 

Žádost rodičů o rozšíření placených kroužků cizích jazyků – francouzština, španělština, ruština


 

Kroužky již v minulých letech byly zavedeny a zdarma či za minimální úplatu, ale zájem byl malý, děti se postupně odhlašovaly. Od příštího roku budou kroužky znovu nabídnuty.

Škola se pokusí zajistit širokou nabídku cizích jazyků.


 

Návrh na zřízení schránky na dotazy, připomínky a návrhy rodičů pro zkvalitnění komunikace

Schránka bude umístěna v přízemí proti vchodu do budovy, instalace proběhne během léta po provedení výmalby a stavebních úprav chodby.


 

Stav toalet a ostatního zázemí školy

Toalety jsou v dobrém stavu, předloni byly vymalovány, byla vyměněna prkénka a některé mísy a tepelné ohřívače vody.  Celková rekonstrukce zatím není nezbytná.

Vnitřní prostory školy – pravidelná údržba

Nově vymalovaná chodba na 2. patře (předloni) o rok dříve patro třetí, v létě se plánuje výmalba chodby v přízemí. Instalace nového zádveří. Postupně jsou pořizovány nové žaluziie. Byly dokoupeny šatní skříně, které nyní odpovídají počtu všech dětí.

V rámci údržby je každý rok nově vymalována 1 – 2 třídy. V létě proběhla oprava osvětlení v některých třídách.


 

Příští schůzka školské rady se uskuteční během dubna.


 

Zápis provedla předsedkyně rady

Mgr. Simona Aichlerová

 

Zápis z jednání školské rady dne 10.6. 2019

Přítomní členové:

Ing. Martina Holá, Mgr. Irena Tvrzníková, Petra Mašíková, Gabriela Hamerská

Ing. Blanka Ježková, Mgr. Blanka Ježková – jako hosté

Petr Kohn - omluven

 

Program jednání:

1. Paní ředitelka seznámila přítomné s následujícím:

úprava venkovní učebny - čekáme na vyjádření památkového a stavebního úřadu

oprava poškozené závory - v červnu, poté budeme nárokovat peníze na pojišťovně

kamera umístěná na hřiště pro případy poškozování- instalace během léta

úklid dvora - od září nová pracovní síla- již najata nástup září 2019

žádost na město o další opravu komunikace na dvoře

nové pískoviště na dvoře ve spolupráci s TKM, škola hradila

v rámci školního klubu se žáci vyšších ročníků zapojí do výroby laviček

 

odpadání kroužků – vzhledem k hezkému počasí chodí málo dětí, nelze kroužek provozovat

 

Na příští školní rok je personální zabezpečení.

Zájmové kroužky zůstanou v podobném rozsahu.

Přibude kroužek basketbalu – zdarma/grant/.

Kroužek florbalu

Pokud bude zájem ze strany dětí, otevře se kroužek španělštiny.

Zavádění clil do výuky VV, Z a D.

 

Práce ve škole o prázdninách:

malování chodeb v přízemí

nový orientační plán v přízemí

nová informační tabule pro rodiče

opravy zdí v MŠ

výměna lina v dalších učebnách 3. patra – v nákladech města

rekonstrukce sborovny /lino – náklady město/

nové elektrické rozvody ve 3. patře

místo horní družiny nová učebna VV, HV

čtyři nové herní prvky na chodbu – využití během přestávky

oprava zábradlí

u schodů

výměny nefunkčních a poškozených lavic a židlí

drobné opravy a údržba

 

Setkávání s rodiči:

Školní kavárna pro rodiče 2x ročně listopad, duben 18:00 – 20:00

 

Projektové dny:

Den Země

Hudební den

Sportovní den

Projekt Edison

ND pro 2. stupeň

Připomínky od rodičů přednesla paní Ing. Holá

Největší problém rodičů je stravování v jídelně pana Šrejbra.

Vedení školy se bude snažit o dohodu s jídelnou, aby obědy byly kvalitnější a neobjednávaly se na měsíc dopředu.

 

Prezentace jazykových dovedností na různých vystoupeních např vánoční besídka, aby rodiče viděli, jaké znalosti děti mají.

Návrh pořádat jazykové kempy jako příměstský tábor.

Téma k zamyšlení – mediální gramotnost pro děti.

Paní ředitelka představila projekt O2 Chytrá škola, na který dostala grant. Týká se právě této problematiky.

Jinak škola má ve svém ŠVP zahrnutu mediální gramotnost napříč všemi předměty. V dubnu

se konala přednáška Výchova v době mobilní pro rodiče ve škole.

 

 

Příští schůzka je naplánovaná na konec srpna.

 

Zápis provedla Mgr. Simona Aichlerová

předsedkyně rady

 


 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová