Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Základní škola

Základní škola

.

LINGUA UNIVERSAL, Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. je soukromou základní školou v Litoměřicích, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

V tomto školním roce zahájila již 24. rok svého působení. Od roku 2012 je ředitelkou Ing. Blanka Ježková.

Jsme škola rodinného typu a pro naše žáky se snažíme vytvářet nestresové pohodové prostředí. Podporujeme jejich aktivitu, tvořivost a příležitost zažít úspěch.

Za poslední čtyři roky naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického a německého jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 10 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály.  Máme interaktivní jazykové učebny. Vyučují u nás rodilí mluvčí. Naši žáci získávají  od 6. třídy své první certifikáty z anglického i německého jazyka. Jsme zkouškovým centrem Goethe Institutu pro udělování certifikátů z německého jazyka a spolupracující institucí British Councilu pro udělování certifikátů z jazyka anglického.

Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka.

Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, odborné a jazykové učebny.

Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí.

Individuálně přistupujeme k žákům nadaným i k žákům se specifickými poruchami učení. Na naší škole pracuje tým odborníků (speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence a výchovný poradce).

Vedeme žáky k tomu, aby jejich znalosti a dovednosti byly dobře uplatnitelné v životě s výrazným podílem cizích jazyků, což umožní absolventům širší možnost uplatnění. Vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a chování ( dodržování školních řádů a pravidel).

Škola je zařazena mezi školy podporující zdraví Zdravá škola. Tento projekt je zaměřen na pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. Získali jsme i titul Rodiče vítáni značku pro školy otevřené rodičům.

 

Nabízíme Vám nadstandardní péči:

 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. 
 • rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima 
 • moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule ve třídách, počítačová učebna a odborné učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky 
 • kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají
 • každému žákovi je k dispozici výchovný poradce a  logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči
 • kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP,,Ve zdravé škole se učíme a hrajeme si s úsměvem“
 • přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči
 • zapojení žáků do mezinárodních projektů
 • projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí 
 • výuka angličtiny a němčiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ a NJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.10 žáků = max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu
 • individuální plány pro nadané děti
 • pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. 
 • nabídka širokého spektra zájmových kroužků
 • příprava na zápis do 1.třídy v Kroužku předškoláka
 • účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.
 • spolupráce s PPP a SPC
 • organizujeme jazykový letní tábor
 • organizujeme zimní a letní ozdravné pobyty
 • pobyty žáků v zahraničí
 • rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“
 • ranní a odpolední družina - 3 oddělení
 • školní hřiště pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
 • spolupráce školky a školy - bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava
 • asistentka učitelky v 1.třídě
 • spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň
 • možnost rozhodování a ovlivňování chodu školy v rámci Školního parlamentu
 • plavání, bruslení jako součást tělesné výchovy od 1. do 9.třídy
 • učebnice a sešity zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice, stolní hry ve třídách  o přestávkách volně k dispozici

Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová