Úvodní fotka příspěvku

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

zslingua Projekty

Naše škola se rozhodla stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.

Díky projektu například získáme:

  • kurz základní a rozšiřující přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání
  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy
  • služby odborných poradců (např. metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP, školního psychologa, speciálního pedagoga apod.),
  • podporu při poskytování služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště
  • možnost odborných stáží ve školách v rámci kraje, navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech.