Nacházíte se:  »  ZŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Projekty

Projekty

Škola LINGUA UNIVERSAL se snaží neustále zapojovat do různých dotačních programů a projektů, které ji umožňují zlepšovat vybavenost školy a poskytovat žákům co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání.

Probíhající projekty:

PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Naše škola se rozhodla stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.

Díky projektu například získáme:

 • kurz základní a rozšiřující přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání
 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy
 • služby odborných poradců (např. metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP, školního psychologa, speciálního pedagoga apod.),
 • podporu při poskytování služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště
 • možnost odborných stáží ve školách v rámci kraje, navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech.

 

Smysluplná výuka

Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

V rámci této výzvy je od září 2016 realizován projekt s názvem Smysluplná výuka zaměřený především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  nebo formou vzájemných návštěv pedagogů z různých škol. Projekt také podpoří vznik extrakurikulárních aktivit a prohloubí spolupráci mezi školou a rodiči dětí a žáků.

Projekt Smysluplná výuka je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancován Evropskou unií. Bude probíhat ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018, tj. ukončen k 31. 8. 2018.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílovou skupinou jsou žáci I. stupně, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Lingua Universal je do projektu zapojena již od jeho prvopočátku, tj. od školního roku 2009/2010.

          

ŠKOLNÍ MLÉKO

Všichni žáci školy si mohou každý vyučovací den zakoupit jeden státem dotovaný mléčný výrobek. Prodej těchto výrobků se uskutečňuje ve školním bufetu, kde si žáci vybírají z aktuální nabídky dotovaných mlék a mléčných výrobků, viz více sekce Stravování/Školní bufet.

                      

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, Ecobat, Ekolamp a Elektrowin). Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Během školního roku jsou vyhlašované různé úkoly, za jejichž splnění škola získává body. Nasbírané body může poté využít v tzv. Katalogu odměn, který nabízí mnoho zajímavých produktů (např. výtvarné a sportovní pomůcky, učebnice, knihy, dětské hry, vstupenky do divadla ad.).

HODINA POHYBU NAVÍC

Lingua Universal se zapojila do pokusného ověřování MŠMT s názvem Hodina pohybu navíc. Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků I. stupně základní školy, kterým MŠMT reaguje na stále se zhoršující zdravotní stav dětí, který plyne z jejich nedostatečného pohybu.

Věříme, že tímto projektem vzbudíme u našich dětí větší zájem o pohybové aktivity, které následně využijí jako vhodný způsob trávení svého volného času.

 

 

Ukončené projekty:

ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM 2018

Preventivní program „Za zdravým vzduchem“ vyhlašovaný VZP ČR je určen pro děti předškolního věku a žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu. V rámci tohoto programu poskytuje VZP finanční příspěvek do výše 1 200,- Kč pro každé dítě, pojištěnce VZP, na jeden tuzemský ozdravný pobyt, který je realizován v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší. Ozdravný pobyt musí být realizován v době školní docházky, tj. v obdobích od 1. 1. - 30. 6. 2018 a od 1. 9. - 23. 12. 2018.

V případě naší školy se jedná o následující ozdravné pobyty:

 • ozdravný lyžařský pobyt 24. 02. - 03. 03. 2018 (pouze žáci 5. tř.),
 • ozdravný lyžařský pobyt 03. 03. - 10. 03. 2018 (žáci 1. - 4. tř.),
 • ozdravný pobyt Lučany n/N 18. 06. - 22. 06. 2018 (žáci 1., 4. a 5. tř.).

Finanční prostředky jsou stanoveny na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu a které nejsou běžně hrazeny z finančních prostředků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných finančních zdrojů.

Podrobnější informace o projektu: https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem/

ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM 2017

Preventivní program „Za zdravým vzduchem 2017“ vyhlašovaný VZP ČR je určen pro děti předškolního věku a žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu. V rámci tohoto programu poskytuje VZP finanční příspěvek do výše 1 200,- Kč pro každé dítě, pojištěnce VZP, na jeden tuzemský ozdravný pobyt, který je realizován v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší. Ozdravný pobyt musí být realizován v době školní docházky, tj. v obdobích od 1. 1. - 30. 6. 2017 a od 1. 9. - 23. 12. 2017.

V případě naší školy se jedná o následující ozdravné pobyty:

 • ozdravný lyžařský pobyt 18. 02. - 25. 02. 2017 (pouze žáci 5. tř.),
 • ozdravný lyžařský pobyt 25. 02. - 04. 03. 2017 (žáci 1. - 4. tř.),
 • ozdravný pobyt Kytlice (žáci 1. - 2. tř.),
 • ozdravný pobyt Březová (žáci 3. - 5. tř.).

Finanční prostředky jsou stanoveny na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu a které nejsou běžně hrazeny z finančních prostředků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných finančních zdrojů.

Podrobnější informace o projektu: https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem-2017/

ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM (2016)

Preventivní program „Za zdravým vzduchem“ vyhlašovaný VZP ČR je určen pro žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu. V rámci tohoto programu poskytuje VZP finanční příspěvek do výše 1 200,- Kč pro každé dítě, pojištěnce VZP, na jeden tuzemský ozdravný pobyt, který je realizován v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.

V případě naší školy se jedná o následující ozdravné pobyty konané v Peci pod Sněžkou:

 • ozdravný lyžařský pobyt 20. 02. - 27. 02. 2016 (pouze žáci 5. tř.),
 • ozdravný lyžařský pobyt 27. 02. - 05. 03. 2016 (žáci 1. - 4. tř.),
 • ozdravný letní jazykový kurz 30. 07. - 05. 08. 2016 (žáci, kteří se nezúčastnili výše uvedených pobytů).

Finanční prostředky jsou stanoveny na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu a které nejsou běžně hrazeny z finančních prostředků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných finančních zdrojů.

Podrobnější informace o projektu: http://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem-2016/

ETIKOU K HARMONII VZTAHŮ (2016)

Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s. r. o. byla úspěšná v  žádosti o dotaci z rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 vyhlašovaným MŠMT.

Hlavním cílem celého projektu „Etikou k harmonii vztahů“ je dosáhnutí zkvalitnění výuky prostřednictvím efektivního zavádění etické výchovy do výuky, která se začala ve školním roce 2016/2017 vyučovat průřezově ve všech ročnících.

Projekt také umožnil vytvořit podmínky pro další vzdělávání pedagogů školy. Vybraní vyučující absolvovali v měsíci červen a srpen 5 akreditovaných kurzů v celkovém rozsahu 20 hodin zaměřených na téma Výchovný styl, Motivace žáků, Práce s odměnami a tresty, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Názorná práce s učebnicí.

Jeden pedagog absolvoval 40hodinový kurz „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“ a stal se ve škole koordinátorem etické výchovy. Kurz probíhal v Praze v období květen – listopad 2016, a to v celkovém rozsahu čtyř dnů po 10 vyučovacích hodinách. Úroveň lektorky byla na vysoké úrovni a její aktivity směřovaly k technikám využitelných v hodinách etické výchovy.

Kurzy byly v obou případech zajištěny vyškolenými lektory akreditované vzdělávací instituce MŠMT Etická výchova o. p. s. a proškolení pedagogové naší školy získali o absolvování jednotlivých kurzů odpovídající osvědčení.

V rámci projektu škola pořídila řadu nové literatury. Zakoupila nejen čistě výukový materiál, jako jsou metodiky pro pedagogy, kompletní sady učebnic a pracovní listy pro všechny ročníky, ale i řadu zajímavých knih a her vhodných taktéž pro výuku etické výchovy, jež jsou k zapůjčení ve sborovně a společné knihovně školy.

Během měsíce srpna 2016 proběhla inovace ŠVP. Začlenění etické výchovy do ŠVP proběhlo napříč všemi předměty za pomoci průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy. V rámci učiva a jeho výstupů byla témata etické výchovy zapracována především do předmětů výchova k občanství a výchova ke zdraví (2. stupeň ZŠ), vlastivěda a prvouka (1. stupeň ZŠ) a v rámci předmětu tělesná výchova, především přes principy fair play a týmové kooperace, napříč všemi ročníky.

Včlenění etické výchovy do jednotlivých předmětů 1. i 2. stupně vede k upevňování vztahů mezi žáky a žákem a učitelem, vede k otevřené komunikaci, k nácviku asertivity a tlumení agresivních projevů chování, děti se učí argumentaci. Dostupnost výukových materiálů pro všechny třídy napomáhá vytváření zajímavé práce v hodinách.

EU OP VK 56 (2015)

Naše škola realizovala projekt s názvem Čtenařské dílny a cestující žáci. Cílem projektu bylo prostřednictvím zřízení čtenářských dílen a uspořádáním zahraničních výjezdů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole Lingua Universal.

Prostřednictvím projektu bylo zakoupeno 764 ks knih různých žánrů, což umožnilo rozšířit původní výběr ve školní knihovně, zvýšit zájem o čtenářství a obecně zlepšit čtenářskou gramotnost našich žáků. V rámci podpory a rozvoje dětského čtenářství prošli naši pedagogové kurzem „Jak založit čtenářský klub“ a následně zpracovali tematické plány čtenářských dílen pro jednotlivé ročníky zapojených do projektu, tedy pro celý I. stupeň a 6. ročník.

Projekt dále umožnil uspořádat zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii (Hastings) a Německu (Hamburk), kterého se zúčastnilo celkem 57 žáků a 3 pedagogové cizího jazyka. Podmínkou realizace zahraničních výjezdů byla účast našich žáků na jazykových kurzech v délce minimálně 9 vyučovacích hodin a uspořádání aktivit vedoucích k seznámení žáků s reáliemi dané země. Výuka v anglickém jazyce probíhala v Massonic Hall, Hastings a v německém jazyce na Goethe-Institutu, Hamburk. Žáci měli možnost uplatnit své komunikační dovednosti v bězných každodenních situacích (nakupování, dotaz na cestu, ubytování apod.). Cílem zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu bylo zlepšení jazykových kompetencí žaků a prohloubení jejich znalostí o navštívených zemích EU.

Projekt Čtenařské dílny a cestující žáci byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Rozpočet projektu byl z 85 % financován z prostředků ESF a z 15% ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2015.

EU OP VK 57 (2015)

Naše škola v roce 2015 využila další výzvy vyhlášenou MŠMT zaměřenou na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Pro projekt Dílny a blended learning jsme si vybrali celkem tři klíčové aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu a Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

V rámci první klíčové aktivity škola vytvořila školní dílnu vybavenou množstvím nového moderního nářadí, které naši žáci využívali při výrobě požadovaných výstupů projektu (žákovských portfolií). Nově zřízená školní dílna je v současné době využívaná především v hodinách technického kroužku, kterým chce škola probudit zájem žáků o praktickou výuku rozvíjející jejich technické dovednosti a myšlení přiměřené jejich věku.

Zbylé dvě klíčové aktivity byly zaměřeny na vzdělávání v oblasti anglického jazyka formou blended learningu, tj. kombinovaného výukového systému, který umožňuje individualizované vzdělávání žáků a pedagogů školy. K využití této formy výuky byly vybrány studijní programy od společnosti EdWay, které odpovídaly aktuální jazykové úrovni žáků. Celkem se zapojilo 40 žáků a 2 pedagogové školy.

Projekt Dílny a blended learning byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Rozpočet projektu byl z 85 % financován z prostředků ESF a z 15% ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2015.

MODERNÍ UČITEL 21. STOLETÍ (2014/2015)

Lingua Universal se stala jednou ze 40 partnerských škol, které se zapojily do projektu Moderní učitel 21. století. Hlavní část aktivit projektu (např. vzdělávání ředitelů škol, mentoring a podpora pedagogických pracovníků, trendy ICT apod.) garantovalo a zajišťovalo Centrum dalšího vzdělávání - Cedupoint, při Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze. Projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 7. 1. 3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při efektivní a účelné integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. V rámci projektu byli pedagogové školy proškoleni na efektivní využití stávající techniky školy v oblastech vzdělávání a na možnosti využití moderní dotykové techniky v procesu vzdělávání.

Projekt byl realizován po dobu jednoho roku (9/2014 - 9/2015) a pořídilo se z něj 18 dotykových tabletů, které pedagogové využívají jako nástroj pro zavedení moderního způsobu výuky na naší škole.

NA ZELENOU - BEZPEČNĚ DO ŠKOLY (2015)

Do projektu Bezpečně do školy se naše škola zapojila společně se ZŠ Havlíčkova. Tento projekt podporovala Nadace Partnerství za finanční podpory skupiny AXA.

V rámci projektu mapovali žáci riziková místa při jejich cestě do a ze školy. Z jednotlivých výstupů vznikla souhrnná školní mapa nebezpečných míst, která se stala podkladem pro tvorbu dopravní studie (DS) obsahující návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti žáků v okolí jejich školy. DS byla dne 19. 11. 2015 slavnostně předána žáky škol zástupci Města Litoměřice Ing. V. Brunclíkové, vedoucí odboru územního rozvoje.

Předání se zúčastnil také samotný autor studie dopravní projektant Ing. V. Budinský, který přítomným představil DS s možnými dopravními úpravami, řešící problémová místa v okolí škol. Jedním z vybraných míst se stal samotný dvůr školy Lingua Universal, kde je bezpečnost žáků ohrožována zejména automobilovou dopravou, jejíž intenzita je výrazně zvýšena v ranních a odpoledních hodinách. DS tento problém řeší výstavbou parkovacího pruhu v Sovově ulici před objektem školy, jež by sloužil ke krátkodobému zastavení (tzv. Kiss & Ride) umožňující vyložení a odvedení dítěte do školy.

Snahou celého projektu je, aby zastupitelstvo města uvolnilo na navržené dopravní úpravy finanční prostředky ze svého rozpočtu, neboť úspěšnou realizací by došlo ke zlepšení dopravní situace a zvýšení bezpečného pohybu chodců, především malých dětí a žáků škol.

Nadace Partnerství poskytla finanční prostředky v celkové výši 60 000 Kč použité na tvorbu dopravní studie a dalších dopravních opatření podporující cyklistickou dopravu žáků.

LOGOPEDIE HRAVĚ (2014)

V roce 2014 jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání vyhlašovaný MŠMT.

V rámci projektu Logopedie hravě byly do MŠ Sovička zakoupeny moderní logopedické pomůcky nezbytné k posílení logopedické prevence u dětí předškolního věku. Projekt umožnil zkvalitnit a zefekivnit výuku logopedické péče, která je poskytována dětem s narušenými komunikačními schopnostmi. Dětem se věnuje v malých skupinách vyškolená logopedická pedagožka Mgr. H. Ženklová, která se snaží dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže.

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Na Lingua Universal probíhal v letech 2010 – 2013 projekt s názvem Přírodovědná učebna, výuka účelně a hravě. Tento projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Realizací projektu došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky v oblastech přírodní vědy, matematika a cizí jazyky.

Z poskytnutých finančních prostředků škola zakoupila technické vybavení (interaktivní tabule, PC a další elektroniku), nové výukové materiály a v neposlední řadě vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky naší školy (školení k používání Smart tabulí).


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová