Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Projekty

Projekty

Škola LINGUA UNIVERSAL se snaží neustále zapojovat do různých dotačních programů a projektů, které ji umožňují zlepšovat vybavenost školy a poskytovat žákům co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání.

Probíhající projekty:

PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Naše škola se rozhodla stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.

Díky projektu například získáme:

 • kurz základní a rozšiřující přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání
 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy
 • služby odborných poradců (např. metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP, školního psychologa, speciálního pedagoga apod.),
 • podporu při poskytování služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště
 • možnost odborných stáží ve školách v rámci kraje, navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech.

 

Smysluplná výuka 2

Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

V rámci této výzvy je od září 2018 realizován projekt s názvem Smysluplná výuka 2 zaměřený především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  nebo formou vzájemných návštěv pedagogů z různých škol. Projekt také podpoří vznik extrakurikulárních aktivit a prohloubí spolupráci mezi školou a rodiči dětí a žáků.

Projekt Smysluplná výuka je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancován Evropskou unií. Bude probíhat ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020, tj. ukončen k 31. 8. 2020.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílovou skupinou jsou žáci I. stupně, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Lingua Universal je do projektu zapojena již od jeho prvopočátku, tj. od školního roku 2009/2010.

          

ŠKOLNÍ MLÉKO

Všichni žáci školy si mohou každý vyučovací den zakoupit jeden státem dotovaný mléčný výrobek. Prodej těchto výrobků se uskutečňuje ve školním bufetu, kde si žáci vybírají z aktuální nabídky dotovaných mlék a mléčných výrobků, viz více sekce Stravování/Školní bufet.

                      

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, Ecobat, Ekolamp a Elektrowin). Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Během školního roku jsou vyhlašované různé úkoly, za jejichž splnění škola získává body. Nasbírané body může poté využít v tzv. Katalogu odměn, který nabízí mnoho zajímavých produktů (např. výtvarné a sportovní pomůcky, učebnice, knihy, dětské hry, vstupenky do divadla ad.).

SPORTUJ VE ŠKOLE

Lingua Universal se zapojila do pokusného ověřování MŠMT s názvem Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc). Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků I. stupně základní školy, kterým MŠMT reaguje na stále se zhoršující zdravotní stav dětí, který plyne z jejich nedostatečného pohybu.

Věříme, že tímto projektem vzbudíme u našich dětí větší zájem o pohybové aktivity, které následně využijí jako vhodný způsob trávení svého volného času.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová